Sveriges bästa årsredovisning

 

Om oss 

 

 Sveriges bästa årsredovisning 

För arrangörsgrupperna bakom ”Sveriges bästa årsredovisning” FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer är en rättvis, korrekt och relevant informationsgivning från de noterade bolagen en viktig del för att skapa en förtroendefull svensk kapitalmarknad.

Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information har därför ”Sveriges bästa årsredovisning” arrangerats sedan mitten av 60-talet. Tävlingens inriktning, omfattning och namn har varierat över tid men tanken har alltid varit att lyfta fram goda exempel och förebilder inom finansiell rapportering som andra kan ta efter.

Att tävlingen haft betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då svenska bolags finansiella information i internationella jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i världen.

För närvarande har tävlingen följande inriktning:

 • Det är endast ”årsredovisningen” som bedöms
 • En tydlig ”tävlingsdel” – med tre nomineringar i varje klass och fokus på vinnarna
 • Särskilt bedöms vad som är god kommunikation utifrån olika användares synvinkel

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information för att komma i fråga i en första gallring. 

Dessa områden är:

 • VD-ord
 • Mål- och måluppfyllelse
 • Affärsidé och strategi
 • Affärsområdesinformation
 • Information kring marknad och konkurrenter
 • Riskbeskrivning – gärna grafisk
 • Hållbarhet och bolagsstyrning
 • Grafisk utformning

Under våren och sommaren identifierar juryn utifrån ovanstående kriterier 7-10 bolags årsredovisningar i en första gallring. Juryn väljer sedan ut tre bolag av dessa i varje klass som är nominerade till att bli ”Sveriges bästa årsredovisning”. 


Juryn skriver sedan motiveringar och sammanställer utfallet i den årliga broschyren ”Sveriges bästa årsredovisning” som fokuserar på vinnarna och deras årsredovisning.

Tävlingsjuryn består för närvarande av Nils Liliedahl (ordförande), Anders Haskel, Annica Gerentz och Pontus Herin.