Sveriges bästa årsredovisning

 

Om oss 


 

 Sveriges bästa årsredovisning 

För arrangörsgrupperna bakom ”Sveriges bästa årsredovisning” FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer är en rättvis, korrekt och relevant informationsgivning från de noterade bolagen en viktig del för att skapa en förtroendefull svensk kapitalmarknad. 

Tävlingen ”Bästa Årsredovisning” var tidigare var en del av det årliga eventet FinForum, men stöptes om 2017 för att sätta själva tävlingsmomentet i fullt fokus. Eventet döptes om till ”Sveriges Bästa Årsredovisning”-  från att tidigare ha ingått i FinForum.

Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa information har ”Sveriges bästa årsredovisning” arrangerats sedan mitten av 60-talet. Tävlingens inriktning, omfattning och namn har varierat över tid men tanken har alltid varit att lyfta fram goda exempel och förebilder inom finansiell rapportering som andra kan ta efter.

Att tävlingen haft betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då svenska bolags finansiella information i internationella jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i världen.

För närvarande har tävlingen följande inriktning:

 • Det är endast ”årsredovisningen” som bedöms
 • En tydlig ”tävlingsdel” – med tre nomineringar i varje klass och fokus på vinnarna
 • Särskilt bedöms vad som är god kommunikation utifrån olika användares synvinkel

Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information för att komma i fråga i en första gallring. 

Dessa områden är:

 • VD-ord
 • Mål- och måluppfyllelse
 • Affärsidé och strategi
 • Affärsområdesinformation
 • Information kring marknad och konkurrenter
 • Riskbeskrivning – gärna grafisk
 • Hållbarhet och bolagsstyrning
 • Grafisk utformning

Under våren och sommaren identifierar juryn utifrån ovanstående kriterier 7-10 bolags årsredovisningar i en första gallring. Juryn väljer sedan ut tre bolag av dessa i varje klass som är nominerade till att bli ”Sveriges bästa årsredovisning”. 


Juryn skriver sedan motiveringar och sammanställer utfallet i den årliga broschyren ”Sveriges bästa årsredovisning” som fokuserar på vinnarna och deras årsredovisning.

Tävlingsjuryn består för närvarande av Nils Liliedahl (ordförande), Anders Haskel, Annica Gerentz och Pontus Herin. 

Bästa design

Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets
unika identitet. Designpriset delas ut av Sveriges Kommunikatörer för tredje året i rad. 

 
Juryn består för närvarande av Thomas Sjöberg, varumärkes- och designexpert numera verksam i Trinken och Hanna Brogren, generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer. 

Årets bästa design delas ut till det av de nio nominerade bolagen i övriga kategorier som uppvisar funktionell och estetisk design som är anpassad för målgruppen och formatet.

Juryn har utgått från fyra kriterier:

1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen
 Handlar i synnerhet om att stärka förtroendet för
bolaget (tydlighet kring vad de vill göra och hur
de gör detta, samt hur de håller ihop berättelsen i
text, bild och illustration/grafik)
2. En årsredovisning som förmedlar bolagets identitet och DNA och som särskiljer från andra
En formgivning som lyfter fram texten och
förstärker rapporteringen (en konsekvent och
särskiljande design)
3.En årsredovisning och design som inspirerar
Gör komplexa begrepp enkla att förstå, sticker ut
på ett känslomässigt och sympatiskt sätt (färg,
bildval, layout och övrig design som förmedlar
känsla)
4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap
Grafik, bildval och välformulerade texter för att på
så sätt nå en bredare målgrupp